مهام

پوسته دیگ 50 تنی و 15 تنی

پوسته دیگ 50-تنی و 15 تنی

از این نوع از پوسته ها در دیگ های ذوب استفاده می شود

Scroll to top