مهام

مجموعه تصاویر ماشین آلات ذوب و بازیافت

دستگاه برش باتری وتخلیه اسید
دستگاه برش وتخلیه اسید باتری

دستگاه برش درب باتری

اسکرو کانوایر
اسکرو کانوایر
پانچ نیمه اتوماتیک
پانچ نیمه اتوماتیک
هم زن پاتیل مذاب
هم زن پاتیل مذاب
پوسته دیگ 15 و 50 تنی
پوسته دیگ 15 و 50 تنی
اسکرو کانوایر
اسکرو کانوایر
کوره خاک پذی
کوره خاک پذی
Scroll to top