مهام

تجهیزات تولید کارخانجات سیمان

تجهیزات تولید و یدکی کارخانجات سیمان :

دپارتمان بارگیرخانه کارخانه سیمان شرکت سیمان جوین به وزن  200 تن

تجهیزات دپارتمان سیلوهاي سیمان کارخانه سیمان شرکت سیمان جوین به وزن 100 تن

تجهیزات واحد الکتروفیلتر شرکت سیمان آبیک به وزن 500 تن

قطعات کارخانجات سیمان) شرکت اخشان(

قطعات مجموعه استاکر و ریکلایمر شرکت سیمان سبزوار و سیمان فیروزکوه سیمان لامرد، سیمان آبیک و سیمان مازندران

Scroll to top